Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Arhīvs

Iepirkumu arhīvs
 

 

Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Daudzfunkcionālā tīkla drukas iekārtu noma Valsts tiesu ekspertīžu biroja vajadzībām
 
    Elektroniski līdz 2018.gada 27.decembra plkst. 14:00      
Valsts tiesu ekspertīžu biroja logu un durvju mazgāšana
 
 
 
2018.gada 22.maijs plkst. 17:00

SIA “Urban Serviss”

EUR 923,88  
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
Hromatogrāfiskās un masspektrometriskās analīzes sistēmas ar palīgiekārtām piegāde
 
Izmaiņas Iepirkuma VTEB/2018/01 (Precizējumi tehniskajā piedāvājumā) un pagarināts iesniegšanas termiņš
 
 
VTEB/2018/1  

Iesniegšanas termiņš un atvēršanas sanāksme 03.07.2018., plkst. 14:00

"Quantum Latvija" SIA 249 830,00 31.10.2018.
Augstas izšķirtspējas Ramana spektrometriskās sistēmas ar konfokālo mikroskopu un palīgiekārtām piegāde
VTEB/2018/2   2018. gada 2. jūlijs plkst. 14:00 "Armgate" SIA 379 600,00 31.10.2018.
Jonizācijas palīgiekārtas (jonizācijas avota) piegāde ultra augsti efektīvā šķidrumu hromatogrāfa lidojuma laika masspektrometram Agilent 6530C Accurate Mass Q-TOF LC/MS VTEB/2018/03

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14409

23.11.2018. plkst. 14:00 elektroniski www.eis.gov.lv      
                                                                                                                                                                         
Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi

VTEB/2018/03

Sarunu procedūra

  Saskaņā ar  iepirkuma ID Nr. VTEB/2017/02 nolikumu Compensa Life Vienna Insurance Group SE 12 420,00 26.07.2019
 
 
Līdz 25.05.2017., plkst 17:00
SIA "Softhouse"
EUR 1013,60
 
Transportlīdzekļa iegāde Valsts tiesu ekspertīžu biroja vajadzībām
VTEB/2017/11
Līdz 20.10.2017., plkst.: 11:00
EUR 20 560,00
 
Universālā datu ieguves komplekta ar specializāciju mobilo ierīču izpētē tiesu ekspertīzes vajadzībām (ar uzturēšanas periodu 12 mēneši) iegāde
 
VTEB/2017/03
Līdz 03.07.2017. plkst. 15:00
EUR 10999,00
 
Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi
VTEB/2017/02
Līdz 12.06.2017., plkst.15:00
EUR 14145,00
 
Par jaunas daktiloskopijā izmantojamās klimata kameras iegādi
 
VTEB/2017/1
Līdz 26.04.2017 plkst. 11:00
SIA "Skutes"
 
 
Galda elektronu mikroskopa šāviena produktu daļiņu (GSR) meklēšanai un analīzei piegāde
 
VTEB/2017/05
Līdz 17.10.2017. plkst. 11:00
Izbeigts ar Iepirkumu komisijas 09.10.2017. sēdes lēmumu
 
 
Sistēmas stikla refrakcijas koeficienta noteikšanai piegāde
 
VTEB/2017/06
Līdz 04.10.2017. plkst. 11:00
EUR 42 200
 
Iekārtas sēra satura noteikšanai piegāde
 
VTEB/2017/07
Līdz 04.10.2017. plkst. 10:00
Izbeigts ar Iepirkumu komisijas 09.10.2017. sēdes lēmumu
 
 
Augsti efektīvās plānslāņa hromatogrāfijas (AEPSH) sistēmas piegādei
 
 
VTEB/2017/08
Līdz 05.10.2017. plkst. 10:00
Izbeigts ar Iepirkumu komisijas 09.10.2017. sēdes lēmumu
 
 
Digitālā mikroskopa piegāde
 
VTEB/2017/09
Līdz 05.10.2017. plkst. 11:00
Izbeigts ar Iepirkumu komisijas 09.10.2017. sēdes lēmumu
 
 
Jauna IR (Infrared) mikroskopa piegāde un nomaiņa pret
veco mikroskopu
VTEB/2017/10
PIL sarunas procedūras kārtībā
 
 EUR 57 913
 
Pirkstu pēdu digitālo attēlu uzņemšanas un apstrādes darba stacijas atjauninājumu piegāde
VTEB/2017/12
PIL sarunas procedūras kārtībā
 
EUR 34 698.90
 
Jaunas spektrālās analīzes iekārtas piegāde dokumentu un to materiālu nedestruktīvās izpētes veikšanai
VTEB/2016/07
Piedāvājumu iesniegšana un atvēršanas sanāksme 2016.gada 4.aprīlī, plkst.15:00
EUR 73000.00
3 mēneši.
Jaunas gāzu hromatogrāfijas sistēmas ar pirolīzes iekārtu piegāde
 
VTEB/2016/6
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un atvēršanas sanāksme: 25.04.2016., plkst.14:00
EUR 138 326,00
3 mēneši.
Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
Par tehniskās apsardzes- apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas pakalpojumu sniegšanu
 
Pielikums Nr.1. Signalizācijas shēmas (lūdzam elektroniski pieprasīt kontaktpersonai)
VTEB/2016/10 21.11.2016. Piedāvājuma iesniegšana (līdz) un atvēršana 02.12.2016., plkst.: 14:00 SIA "Securitas Latvia" EUR 64,50  
Laboratorijas iekārtu nepārtrauktās barošanas bloku iegāde
 
VTEB/2016/09 03.11.2016. Piedāvājuma iesniegšana (līdz) un atvēršana: 14.11.2016., plkst.14:00 SIA "Vallin Baltic" EUR 1579.50  
 
 
Atbildes uz pretendentu jautājumiem:
1
2
3
4
5
6
7
 
 
*Informējam, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 18.daļā noteiktajam "Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.".
VTEB/2016/08 29.07.2016. Līdz 09.08.2016. plkst 16:00

SIA "Lursoft IT"

EUR 22200,00 31.03.2017.
Vispārīgā vienošanās saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.d. 1.p "Ceļojumu aģentūras pakalpojumi komandējumu organizēšanai un nodrošināšanai Valsts tiesu ekspertīžu biroja vajadzībām” VTEB/2016/5   Līdz 11.02.2016. plkst. 10:00 SIA "Averoja" un SIA "Vanilla travel" EUR 40 000.00 31.12.2018.
VTEB 2016/1 22.01.2016. 02.02.2016. plkst 16:00, VTEB kancelejā, Upes ielā 1a, Rīgā;
Piedāvājumu atvēršana: 02.02.2016. plkst. 16:00 VTEB zālē (2.stāvā)
Iepirkums pārtraukts.    
Skenējošā elektronu mikroskopa Quanta 200,  s/n:D8999 remonts
Sarunu procedūra
     VTEB/2016/4
 
 
10385.00 EUR
09.03
 
Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena
Līguma izpildes termiņš
Ūdens attīrīšanas iekārtas piegāde
 
    Iesniegšana (līdz) un atvēršana 11.11.2016., plkst. 14:00 SIA "Labochema Latvija" 3550,00 EUR  
Riņķa apgaismojuma iegāde
 
    Līdz 10.11.2016. plkst. 17:00 SIA "Labochema Latvija" 2210,00 EUR  
    Līdz 15.04.2016. plkst. 16:00 SIA "Reach&Wash" 501,60 EUR 12.05.2016.

 

Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
EnCase on Demand Computer Forensics I (V7) un II (V7) apmācība 3 ekspertiem VTEB/2014/10     Guidance Software EUR 8110,68 Gada laikā
 
 
20.12.2014. plkst. 17:00
EUR 1972,40
25.01.2015.
 
 
10.10.2014. plkst.17:00
EUR 546.04
20.-23.10.2014
VTEB/2014/09
22.08.2014, plkst.17:00
 
Piedāvājuma atvēršana:
25.08.2014, plkst. 10:00
 
Lēmums pieņemts 02.09.2014.
EUR 
16 398,98
14.10.2014.
VTEB/2014/08
24.07.2014. pl.17:00
Iepirkums VTEB/2014/08 noslēdzies bez rezultāta
 
 
VTEB/2014/07
06.06.2014.,plkst.17:00
Atvēršana: 09.06.2014., plkst.10:00.
Lēmums pieņemts 12.06.2014.
EUR
7 500,00
Līdz pilnīgai līguma saistību izpildei
VTEB/2014/06
06.06.2014.,plkst.17:00
Atvēršana: 09.06.2014., plkst.10:00
Lēmums pieņemts 12.06.2014.
EUR
5 518,29
(ar PVN - 20%)
Līdz pilnīgai līguma saistību izpildei
VTEB/2014/05
06.06.2014.,plkst.17:00
Atvēršana: 09.06.2014., plkst.10:00
 EUR 12 506,00 bez PVN
Līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
VTEB/2014/04
06.06.2014.,plkst.17:00
Atvēršana: 09.06.2014., plkst.10:00
Lēmums pieņemts 12.06.2014.
EUR
7 340,00
Līdz pilnīgai līguma saistību izpildei
VTEB/2014/03
06.06.2014.,plkst.17:00
Atvēršana: 09.06.2014., plkst.10:00
Iepirkums VTEB/2014/03 noslēdzies bez rezultāta
 
 
VTEB/2014/02
IUB - 30.04.2014
16.05.2014 līdz plkst 17:00
 
EUR
12 507,00
08.06.2014 - 07.06.2015.
VTEB/2014/01
Līdz 07.05.2014. plkst. 17:00
EUR 56,92 (ikmēneša abonēšana)
Viens gads
 
 
14.02.2014. plkst 17.00
EUR 2021.30
27.03.2014
 
Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
VTEB/2013/03
11.11.2013. plkst 17.00
LVL 9702.48 bez PVN
15.01.2014
VTEB/2013/02
23.08.2013. plkst 17.00
LVL 4200.00
30 dienas (17.09. - 16.10./2013)
Datorprogramma attēlu uzņemšanai ar mikroskopu videokamerām, attēlu apstrādei un kvantitatīvo mērījumu veikšanai (Image-Pro Plus v7.0 atjaunotā (upgrade) programma no Image-Pro v6.0 -v6.2)
VTEB/2013/01
24.07.2013. plkst 17.00
UAB "Expertus Vilnesis"
LVL 2530,09
30 dienas (04.09.2013 - 04.10.2013)
 
 
21.01.2013. plkst 17.00
 
 
 
Skenējošā elektronu mikroskopa Quanta 200 ar EDAX enerģiju dispersijas spektroskopu remonts
VTEB/2012/06
Sarunu procedūra
 
JSC "VILDOMA", Lietuva
22000,00, EIRO
30.12.2012.
Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
VTEB/2012/05
28.11.2012 plkst 10.00
SIA "Saint-Tech" (Reģ.Nr. 40103232449)
18 000.00 Ls
19.02.2013.
Vakuumsūkņa piegāde un nomaiņa
VTEB/2012/04
 
 
5780,00 LVL
30.11.2012.
VTEB/2012/03
09.10.2012 plkst 17.00
4540,00 LVL
23.11.2012.
 
28.09.2012
05.10.2012 plkst 17.00
SIA "Ricordi" (Reģ.Nr. 40003764387)
409.20 LVL
 
Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi
VTEB/2012/02
09.05.2012
21.05.2012 plkst 17.00
AAS „Gjensidige Baltic”
 
 
Elektroenerģijas piegāde (pārdošana)
VTEB/2012/01
06.02.2012 plkst 17.00
SIA Enefit Reģ.Nr. 40003824046
34.44LVL /MWh
31.03.2014
Apgrieztā mikroskopa piegāde
VTEB/2011/03
27.06.2011 plkst 17.00
SIA „Labochema Latvija” Reģ. Nr. LV40003925979
5773.50
04.12.2011
Logu mazgāšana no ārpuses un iekšpuses, logu skaits – 132gab.
 
06.10.2011
12.10.2011 plkst 17.00
SIA „Polleo Global” Reģ. Nr. 40103231566
478.50
28.10.2011
Spektrofotometra piegāde
VTEB/2011/02
14.06.2011
27.06.2011 plkst 17.00
SIA „Skutes”
5849.90 LVL
29.07.2011
Darbinieku veselības apdrošināšana
VTEB/2011/01
19.05.2011
30.05.2011 plkst 17.00
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
7288.00 LVL
07.06.2012
Konsultācijas par programmu PC 3000 for Windows ( with data Extractor) UDMA
 
 
 
ACE Laboratory
900,00 EUR
2011.gada 11.novembris
Apģērbu tīrīšana, veļas mazgāšana
 
 
 
SIA Latvijas ātro pakalpojumu aģentūra
Saskaņā ar cenrādi
beztermiņa
Darbinieku (35 personas) veselības apdrošināšana
*Specifikācija
VTEB/2010/01
29.04.2010
17.05.2010 plkst 17.00
AAS „BTA” (Reģ. Nr. 40003159840)
7980.00 LVL
07.06.2011
Balonu noma
 
 
 
SIA AGA
Saskaņā ar cenrādi
2 gadi ar beztermiņa pagarinājumu
Gāzes piegāde
 
 
 
SIA AGA
Saskaņā ar cenrādi
beztermiņa
POS termināļu patapinājums un maksājumu karšu pieņemšana
 
 
 
AS SEB Banka
0
31.12.2012Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
Mufeļkrāsns ar piederumiem piegāde
 
 
 
SIA Skutes
1766,00 LVL
2010.gada 15.decembris
Iespiesto neredzamo tekstu vizualizācijas un izpētes elektrostatiskās iekārtas piegāde
*Specifikācija
VTEB/2010/02
11.08.2010
23.08.2010 plkst 17.00
SIA Exim Trade
10 708,89 LVL
2010.gada 28.septembris
Darbinieku (35 personas) veselības apdrošināšana
*Specifikācija
VTEB/2010/01
29.04.2010
17.05.2010 plkst 17.00
AAS „BTA” (Reģ. Nr. 40003159840)
7980.00 LVL
07.06.2011
Konsultācijas un gaismas avota nomaiņa
 
 
 
SIA Adrona
60 LVL
19.07.2010


Publikācijas datums
Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks
Iepirkuma līguma priekšmets
Identifikācijas numurs
Paredzamā līgumcena bez PVN
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz uzvarētāju un iepirkuma līguma slēgšanu
16.12.2009
20.12.2009 plkst 17.00
VTEB/2009/14
 
10.12.2009
16.12.2009 plkst 17.00
VTEB/2009/13
 
4.12.2009
10.12.2009 plkst 17.00
VTEB/2009/12
līdz LVL 3000.00
4.12.2009
10.12.2009 plkst 17.00
VTEB/2009/11
līdz LVL 3000.00
4.12.2009
10.12.2009 plkst 17.00
VTEB/2009/10
līdz LVL 3000.00
4.12.2009
10.12.2009 plkst 17.00
VTEB/2009/09
LVL 85.00 mēnesī
24.11.2009
10.12.2009 plkst 17.00
VTEB/2009/08
Ls
4800.00
24.11.2009
10.12.2009 plkst 17.00
VTEB/2009/07
Ls
3650.00
04.08.2009
10.08.2009 plkst 16.00
VTEB/2009/06
Ls
1300.00
17.07.2009
21.07.2009 plkst 16.00
VTEB/2009/05
Ls
5142.15
19.05.2009
25.05.2009 plkst 16.00
Darbinieku (33 personas) veselības apdrošināšana
Tehniskā specifikacija
VTEB/2009/04
Ls
8000.00
11.12.2008
15.12.2008 plkst 16.00
Automašīnu rezerves daļas un remonta pakalpojumi.
VTEB/2008/19
Ls
600.00
26.11.2008
01.12.2008 plkst. 17.00
Toneru un tintes kasešu piegāde
VTEB/2008/18
Ls 9999.00
26.11.2008
01.12.2008 plkst. 17.00
„Valsts tiesu ekspertīžu biroja ēkas un mantas apdrošināšana”
VTEB/2008/17
Ls 1500.00
20.11.2008
24.11.2008 plkst. 17.00
Ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas ierīkošana
VTEB/2008/16
Ls 1850.00
20.11.2008
24.11.2008 plkst. 17.00
Par elektromontāžas papildus darbu veikšanu
VTEB/2008/15
Ls 1800.00
19.11.2008
24.11.2008 plkst. 17.00
Krēslu piegāde
VTEB/2008/14
Ls 1400.00
04.11.2008
10.11.2008 plkst. 17.00
Biroja mēbeļu piegāde
VTEB/2008/13
Līdz Ls 9999.00
01.10.2008
05.10.2008
Par papildus darbu veikšanu pie 15.04.2008 būvdarbu līguma VP-15 Par apdares darbu veikšanu objektam „VALSTS TIESU EKSPERTĪŽU BIROJA ĒKAS OTRĀ UN TREŠĀ STĀVA REKONSTRUKCIJA”, iepirkuma identifikācijas numurs VTEB/2008/01.
VTEB/2008/12
Ls 4000.00
19.06.2008
24.06.2008
Lifta remonts
VTEB/2008/08
Ls 4000.00
SIA „Valters un meita” (Reģ. Nr. 53603014601)
09.06.2008
13.06.2008 plkst. 17.00
Kancelejas preču piegāde
VTEB/2008/07
Ls 9999.99
SIA „Gaita” (Reģ. Nr. 40103008290)
19.05.2008
23.05.2008 plkst. 17.00
Darbinieku veselības apdrošināšana
VTEB/2008/06
Ls 9800.00
AAS „If Latvia” (Reģ. Nr. 40003387390)
13.05.2008
19.05.2008 plkst. 17.00
Saimniecības preču piegāde
VTEB/2008/05
Līdz Ls 9999.99
SIA „Prāna Ko” (Reģ. Nr. 40003277283)
10.04.2008
14.04.2008 plkst. 17.00
Standarti UV/VIS mikrospektro-metram RM-HGDG un RM-1N3N5N
VTEB/2008/04
Ls 1200.00
12.03.2008
16.03.2008 plkst. 17.00
Datu iekšējā kabeļu tīkla paplašināšana
VTEB/2008/03
Ls 9999.00
20.02.2008
24.02.2008 plkst. 17.00
VTEB/2008/02
Ls 7000.00
SIA „Klimat Komfort”
(Reģistrācijas Nr. 40003681085)