Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Birojs

Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir Tieslietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
 
Biroja mērķis ir nodrošināt objektīvu, tiesisku un zinātniski pamatotu tiesu ekspertīzi tiesas (tiesneša), prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu uzdevumā.
 
Biroja darbības mandātu un kompetenci nosaka  Ministru kabineta 2004.gada 14.septembra noteikumi Nr.793 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja nolikums”, Ministru kabineta 2003.gada 29.decembra rīkojums Nr.825 „Par Valsts policijas reorganizāciju”, Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr 835 "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru".
 
Par Biroja klientu var kļūt arī jebkura juridiska un fiziska persona.
 
Atbilstoši nolikumam birojs:
 
 • veic tiesu ekspertīzes kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros;
 • veic ekspertīzes pēc juridisko un fizisko personu pieprasījuma;
 • veic konsultatīvi metodisko darbu jautājumos par zinātniski tehnisko līdzekļu lietošanu lietisko pierādījumu izņemšanā, nostiprināšanā un glabāšanā, kā arī uz ekspertīzi sūtāmo materiālu sagatavošanā un noformēšanā.
 
Funkciju izpildes nodrošināšanai birojs:
 
 • izstrādā un ievieš tiesu ekspertu darbā jaunas pētījumu metodes un tehniskos līdzekļus, pamatojoties uz zinātnes sasniegumiem un ekspertīžu prakses apkopojumiem;
 • izstrādā informatīvos un metodiskos materiālus;
 • veic mācību metodisko un informatīvo darbu ar tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem;
 • veic zinātniski praktiskos pētījumus dažādos ekspertīžu veidos.
 
Atbilstoši savai kompetencei birojs:
 
 • sagatavo valsts investīciju un starptautisku programmu projektu pieteikumus, kā arī sekmē investīciju programmu īstenošanu;
 • sniedz Tieslietu ministrijai priekšlikumus normatīvo aktu izstrādē;
 • sadarbojas ar starptautiskajām organizācijām un citu valstu ekspertiestādēm, organizē starptautiskas apspriedes un konferences tiesu ekspertīžu jautājumos un piedalās to darbā;
 • pieprasa un saņem biroja darbam nepieciešamo informāciju no citām valstīm saskaņā ar starpvalstu līgumiem.
 
Valsts tiesu ekspertīžu birojā ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", ko apliecina Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja izsniegta akreditācijas apliecība. Biroja akreditācijas sfērā šobrīd ir 15 tiesu ekspertīžu jomas, bet kvalitātes nodrošinājums neakreditētajā sfērā ir līdzvērtīgs akreditētajai. Biroja kvalitātes politika ir orientēta uz efektīvas pārvaldības sistēmas uzturēšanu un nepārtrauktu pilnveidošanu visās ekspertīžu jomās.
 
Mūsdienās tiesu eksperta atzinums ir viens no pierādīšanas līdzekļiem un tam ir nozīmīga loma kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā. Tiesu eksperta atzinums nozīmē to, ka ekspertīzes rezultātā noskaidrotie fakti ir pamatoti ar objektīviem un zinātniskiem pētījumiem. Palielinoties tiesu ekspertīzes nozīmībai, aizvien augstākas prasības tiek izvirzītas arī tiesu ekspertu kvalifikācijai un pielietotajām izpētes metodēm.
 
Valsts tiesu ekspertīžu birojā ir 53 štata vietas. Birojā strādā 39 tiesu eksperti. 94% birojā nodarbināto ir augstākā izglītība. Tajā skaitā otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai bakalaura grāds ir 34% nodarbināto, maģistra grāds ir 58% nodarbināto, savukārt doktora grāds – 2% nodarbināto. Tiesu ekspertu kvalifikāciju apliecina Tiesu ekspertu padomes izsniegts tiesu eksperta sertifikāts.
 
Pamatojoties uz 2003.gada 29.decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.825 „Par policijas reorganizāciju” Valsts tiesu ekspertīžu biroja kompetencē ir autotehnisko (transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izpēte; uzbraukuma gājējam mehānisma izpēte; transportlīdzekļu sadursmes mehānisma izpēte) un rokraksta ekspertīžu (grafiskā izpēte) veikšana, reljefo identifikācijas zīmju izpēte, kā arī tādu ķīmisko ekspertīžu kā augsnes, augu valsts izcelsmes objektu, šķiedru materiālu un to izstrādājumu, krāsu materiālu un pārklājumu, stikla, keramikas un to izstrādājumu, polimēru izstrādājumu, metālu un to sakausējumu veikšana.
 
Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir vienīgā ekspertīžu iestāde Latvijā, kas šāviena pēdu ķīmiskās ekspertīzes ietvaros veic šāviena pēdu morfoloģisko un ķīmisko izpēti ar skanējošo elektronmikroskopu. Tāpat birojā eksperti veic dokumentu tehniskās, rakstīta teksta lingvistiskās, informācijas tehnoloģiju, daktiloskopiskās identifikācijas un papillārlīniju pēdu vizualizēšanas, trasoloģiskās (apavu un apģērba mehānisko bojājumu un atstāto pēdu izpēte; homoskopisko pēdu izpēte; mehanoskopisko pēdu izpēte; transporta līdzekļu atstāto pēdu izpēte) ekspertīzes un atsevišķos gadījumos arī tiesu ballistiskās (ieroču identifikācija, šāviena pēdu un apstākļu izpēte; ieroču, speciālo pašaizsardzības līdzekļu un to munīcijas diagnostiskā izpēte) ekspertīzes.
 
Valsts tiesu ekspertīžu birojs veic arī konsultatīvi metodisko darbu jautājumos par zinātniski tehnisko līdzekļu lietošanu lietisko pierādījumu izņemšanā, nostiprināšanā un glabāšanā, kā arī uz tisu ekspertīzi sūtāmo materiālu sagatavošanā un noformēšanā.
 
Tāpat birojs iesaistās tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku metodiskajā izglītošanā un informēšanā un veic zinātniski praktiskos pētījumus dažādos ekspertīžu veidos.
 
Atbilstoši darbības kompetencei Valsts tiesu ekspertīžu birojs arī sniedz priekšlikumus Tieslietu ministrijai normatīvo aktu izstrādē. Vairāku gadus biroja darbinieki aktīvi līdzdarbojās Tiesu ekspertu likuma tapšanā.
 
Kopš 1998. gada biroja eksperti piedalās arī Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) darba grupās. Tas devis iespēju sakārtot un saskaņot ar Eiropas tiesu ekspertiem izpētes metodes, regulāri piedalīties starptautiskos testos, kā arī sadarboties sarežģītu gadījumu izpētē. Tādejādi Valsts tiesu ekspertīžu biroja sniegtie pakalpojumi uzskatāmi par tik pat kvalitatīviem un objektīviem, kā citās Eiropas Savienības valstīs veiktas tiesu ekspertīzes.