Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Kvalitātes vadība

 
Valsts tiesu ekspertīžu biroja kvalitātes politika
 
MISIJA
 
Valsts tiesu ekspertīžu birojs (turpmāk - birojs) nodrošina lietai nozīmīgu apstākļu un faktu noskaidrošanu objektīvas, tiesiskas un zinātniski pamatotas tiesu ekspertīzes veidā likuma varas un taisnas tiesas interesēs. Biroja tiesu eksperti (turpmāk – eksperti) ir objektīvi, neatkarīgi, neietekmējami un vienmēr tiecas noskaidrot patiesību.
 
VĪZIJA
 
Birojs ir tiesu ekspertīžu iestāde, kas rūpējas, lai jaunākie zinātnes atklājumi un tehnoloģiju sasniegumi kalpo patiesības noskaidrošanai likuma varas un taisnas tiesas interesēs.
 
BIROJA VĒRTĪBAS
 
Objektivitāte, tiesiskums, zinātniska pamatotība.
 
KVALITĀTES POLITIKA
 
Birojs ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir sniegt efektīvu palīdzību procesa virzītājiem un tiesām noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un sekmēt objektīvu tiesas spriešanu, sniedzot starptautiskajiem standartiem atbilstošus augsti kvalificēta personāla veiktus eksperta atzinumus.
 
Biroja kvalitātes politika ir orientēta uz efektīvas pārvaldības sistēmas uzturēšanu un nepārtrauktu pilnveidošanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” prasībām visā biroja darbībā, nodrošinot nekļūdīgu, precīzu procesu izpildi un kvalitātes politikas izpratni un ieviešanu visos organizācijas līmeņos.
 
Noteiktās funkcijas un uzdevumus birojs veic atbilstoši:
 
 • normatīvo aktu prasībām,
 • ekspertīžu noteicēju prasībām,
 • informācijas drošības un konfidencialitātes prasībām,
 • birojā apstiprinātām izpētes metodēm,
 • starptautiski pieņemtiem labas profesionālās prakses principiem.
 
Birojs:
 
 • nodrošina neatkarīgu, objektīvu un kvalitatīvu, zinātniski pamatotu ekspertīzi adekvātos termiņos,
 • regulāri izzina klientu vajadzības un atbilstoši tām uzlabo pakalpojumu kvalitāti,
 • aizsargā klienta datus, saņemto un izpētes gaitā iegūto informāciju,
 • attīsta un ievieš jaunas izpētes metodes un ekspertīžu veidus,
 • veic zinātniski praktiskus pētījumus dažādos ekspertīžu veidos,
 • sadarbojas ar citu valstu tiesu ekspertīžu institūcijām,
 • pastāvīgi nodrošina kvalitatīvu ekspertu apmācību un regulāru ekspertu kvalifikācijas celšanu,
 • pastāvīgi pilnveido biroja darbinieku un ekspertu darba apstākļus.
 
Kvalitātes vadības sistēma
 
Valsts tiesu ekspertīžu birojā ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības". Birojs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) kopš 2008.gada 20.jūnija. Biroja reģistrācijas numurs ir LATAK-T-362.
 
Pirmās ekspertīžu jomas biroja akreditācijas sfērā bija rokraksta/paraksta identificēšana un pirkstu pēdu vizualizēšana un identificēšana. Turpmākajos gados biroja akreditācijas sfēra pakāpeniski tika paplašināta ar jaunām ekspertīžu jomām un metodēm. Pašlaik biroja elastīgajā akreditācijas sfērā ir 16 ekspertīžu jomas – rokraksta un paraksta izpēte, dokumentu tehniskā izpēte, dokumentu materiālu izpēte,  informācijas tehnoloģiju izpēte, pirkstu pēdu vizualizēšana un identificēšana, šķiedru materiālu izpēte, stikla izpēte, krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu, t.sk. speciālo ķīmisko vielu, izpēte, naftas produktu un viegli uzliesmojošu vielu izpēte, šāviena pēdu ķīmiskā izpēte, elementu sastāva noteikšana ar elektronu mikroskopiju, metāla un sakausējumu izpēte, augsnes izpēte, ekstraktvielu noteikšana augu valsts objektos, reljefo identifikācijas zīmju izpēte, ceļu satiksmes negadījumu izpēte.
 
Akreditācija un biroja kompetences atzīšana apliecina biroja kompetenci sniegt tehniski pamatotus datus un rezultātus, tā palielina klientu uzticību un veicina ekspertīžu rezultātu starptautisku atzīšanu. Birojs turpina strādāt pie kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošanas, ekspertīžu kvalitātes uzlabošanas un jaunu ekspertīžu jomu sagatavošanas akreditācijai.
 
VTEB akreditācijas apliecība (pdf)
 
VTEB akreditācijas sfēra (pdf)
 
 
Lūdzam Jūs atbildēt uz dažiem jautājumiem, izsakot savu viedokli par mūs interesējošām problēmām. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs, lai pilnveidotu Biroja darba kvalitāti un sadarbību ar klientiem.  Aptaujas anketa pieejama šeit (Word).
 
Aizpildītu anketu lūdzuam sūtīt pa faksu 67517749 vai uz e-pastu maija.alksne@vteb.gov.lv.
 
Anketu var aizpildīt arī internetā vteb.gov.lv/aptauja.
 
Paldies!