Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Nozares politika

Eksperta atzinums kā viens no pierādīšanas līdzekļiem ieņem aizvien nozīmīgāku lomu kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā. Tas ir saistīts ar to, ka ekspertīzes rezultātā noskaidrotie fakti ir pamatoti ar objektīviem un zinātniskiem pētījumiem. Vienlaicīgi ar tiesu ekspertīzes nozīmes palielināšanos aizvien augstākas prasības procesa virzītāji, tiesa un sabiedrība izvirza tiesu ekspertu kvalifikācijai un pielietotajām izpētes metodēm.
 
Kvalitātes pārvaldības sistēmas uzturēšana un VTEB akreditācijas sfēras paplašināšana ar jaunām ekspertīžu jomām šobrīd ir viena no svarīgākajām VTEB darbības prioritātēm, kas dod iespēju gan VTEB darbiniekiem, gan arī ekspertīžu noteicējiem būt pārliecinātiem par iegūto rezultātu pareizību un izmantoto metožu atbilstību Eiropas tiesu ekspertīžu laboratoriju praksei.

Pamatojoties uz funkcionālo pienākumu sadali atbilstoši MK 2003. gada 29. decembra rīkojumam Nr. 825 „Par Valsts policijas reorganizāciju”, VTEB nodrošina tiesu autotehniskās, rokrakstu, reljefo identifikācijas zīmju un ķīmisko ekspertīžu - augsnes, augu valsts izcelsmes objektu, šķiedru, laku un krāsu, stikla, polimēru, metālu un to sakausējumu, autotransporta spuldzīšu izpētes veikšanu.
 
VTEB ir vienīgā ekspertīžu iestāde valstī, kur iespējama šāviena pēdu morfoloģiskā un ķīmiskā izpēte ar skenējošo elektronu mikroskopu.
 
Līdztekus minētajiem prioritārajiem darbības virzieniem VTEB veic dokumentu tehniskās, autorības, infotehniskās, daktiloskopiskās un trasoloģiskās ekspertīzes.
 
Tiesu ekspertu reģistrā  var iepazīties ar VTEB sertificēto tiesu ekspertu sarakstu.
 
Lai nodrošinātu klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, VTEB eksperti aktīvi darbojas dažādās ENFSI ekspertu darba grupās, kas dod iespēju harmonizēt izpētes metodes, piedalīties starplaboratoriju prasmes pārbaudēs un sadarboties sarežģītu gadījumu izpētē.
 
VTEB darbinieki regulāri piedalās izmeklētāju, inspektoru un tiesnešu apmācības procesā.
 
Atbilstoši likumam Par valsts budžetu VTEB darbība  tiek finansēta no valsts budžeta apakšprogrammas Tiesu ekspertīžu veikšana.
 
Apakšprogrammas mērķa formulējums:
 
1) nodrošināt tiesībsargājošās institūcijas (Valsts policija, prokuratūra, tiesas, u.c.) ar adekvātos termiņos veiktiem vispusīgiem un kvalitatīviem ekspertu atzinumiem;
2) nodrošināt ekspertīzes civiltiesisko strīdu risināšanai, tajā skaitā, civiltiesvedības ietvaros;
3) akreditēt Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) ekspertīzēs izmantotās metodes atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 17025, pakāpeniski palielināt akreditēto ekspertīžu jomu skaitu un nodrošināt resursus ekspertīžu veikšanai.
 
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
 
1) tiesībsargājošo institūciju nodrošināšana ar vispusīgiem un kvalitatīviem ekspertu atzinumiem;
2) ekspertu atzinumu sniegšana civillietās;
3) jaunu metožu akreditēšana un akreditēto jomu uzturēšana;
4) informācijas tehnoloģiju ekspertīžu veikšanas termiņu samazināšana.
 
Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts tiesu ekspertīžu birojs.
 
VTEB attīstības plānošanas dokumenti: