Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Projekti

Projekts "VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā"
 
 
Projekta mērķis ir VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā.
 
Projekta finansējuma saņēmējs ir Valsts tiesu ekspertīžu birojs.
 
Projekts ilgst no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam.
 
Vairāk informācijas tīmekļa vietnē www.vteb.gov.lv/hercule
 
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Hercule III programma.
Projekts "Virzība uz Eiropas mēroga sejas atpazīšanas datu apmaiņu” (TELEFI)
 
Projekta mērķis ir veicināt un uzlabot ar tiesu ekspertīzi saistītas informācijas apmaiņu starp nacionālajām datubāzēm, fokusējot uzmanību uz sejas atpazīšanu kā vienu no daudzsološākajām biometriskajām tehnoloģijām. Projekta rezultātā tiks sagatavotas rekomendācijas prasību harmonizēšanai sejas atpazīšanas tehnoloģiju pielietojuma jomā, kas nākotnē varētu kalpot par pamatu sejas atpazīšanas datu apmaiņai starp ES dalībvalstu datubāzēm.
 
Projektu vada Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūts, tā īstenošanā iesaistītas tiesu ekspertīžu iestādes no Igaunijas, Latvijas, Somijas, Zviedrijas un Nīderlandes. Latviju projektā pārstāv Valsts tiesu ekspertīžu birojs.
 
Projekts ilgst no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam.
 
Vairāk informācijas projekta tīmekļs vietnē www.telefi-project.eu.
 
 
Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienības Iekšējās Drošības Fonds
ENFSI 2016.gada monopolprogrammas projekts “Ceļā uz vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu telpu"
 
Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta "Ceļā uz vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu telpu" (STEFA) mērķis ir veicināt vienotas Eiropas tiesu ekspertīžu telpas izveidi.
 
VTEB eksperti ir pārstāvēti trijās no desmit STEFA projekta aktivitātēm, kas saistītas ar tiesu ekspertīžu laboratoriju salīdzinošo novērtēšanu stratēģiskās plānošanas mērķiem (aktivitāte G1), tiesu ekspertu apmācības pamatprincipu izstrādi matu un šķiedru izpētes jomā (aktivitāte G5) un labas prakses rokasgrāmatas izstrādi augsnes pēdu izpētes jomā (aktivitāte G9).
 
 
Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība
COST projekts Nr. CA16101 "Pierādījumu multimodāla attēlveidošana kā tiesu ekspertīzes instruments" (MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence - tools for Forensic Science)
 
COST ir Eiropas zinātnes un tehnoloģiju sadarbības platforma, kas apvieno 36 dalībvalstis, tostarp Latviju. COST projekta mērķis ir veicināt inovatīvus, multi-informatīvus, operatīvi izvietojamus un komerciāli izmantojamus attēlveidošanas risinājumus un tehnoloģijas lietisko pierādījumu analizēšanai tiesu ekspertīzes vajadzībām, apvienojot akadēmisko aprindu, gala lietotāju un ražotāju zināšanas un iespējas. Lietisko pierādījumu neizmainīta stāvokļa fiksācijai ir būtiska loma tiesu ekspertīzē, tā ir būtiska visos kriminālprocesa posmos, lai padarītu tiesu ekspertīzi caurredzamu. Projekts norisināsies līdz 2020. gada oktobrim.
 
Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele darbojas projekta Vadības komitejā.
ENFSI 2014.gada monopolprogrammas projekts “Eiropas mēroga datubāzu izveide tiesu ekspertīzes jomā” (Towards the Development of Pan-European Databases in Forensic Science, TDPEDFS)
 
Aktivitāte N5
 
Projekta aktivitātes N5 mērķis ir izstrādāt pirmo vienoto platformu dokumentu tehniskajā izpētē izmantoto datubāzu apvienošanai.
 
Platformā moduļu veidā tiks apvienotas vairākas datubāzes:
 
- tintes printeru drukājošo galviņu klasifikators;
- tintes printeru un to drukas parametru datu bāze;
- printeru papīra padeves zobratu klasifikators;
- elektrofotogrāfisko iekārtu uzlādes cilindru pazīmju klasifikators;
- tinšu hromatogrammu kolekcijas/datu bāzes.

Projekta aktivitāte N5 tiek īstenota Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu izpētes ekspertu darba grupas (EDEWG) ietvaros, piedaloties 18 tiesu ekspertīžu iestādēm. Latviju projektā pārstāv Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB). Šī projekta aktivitāte sniegs VTEB dokumentu tehniskajiem ekspertiem iespēju izmantot unikālu starptautisku datu bāzi un attīstīt informācijas, kompetences un pieredzes apmaiņu ar citu Eiropas valstu tiesu ekspertīžu laboratorijām dokumentu tehniskās izpētes jomā.
 
TDPEDFS projekta ilgums ir 24 mēneši no 2016.gada līdz 2017.gadam, tā izpildē iesaistīta 41 dalīborganizācija (galvenokārt Eiropas tiesu ekspertīžu laboratorijas) no 25 valstīm.
 
Notikumi:
 
 
 
 
 
Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība
Projekts “Justīcija attīstībai”
 
Tieslietu politikas loma ir nozīmīga valsts kopējā tautsaimniecības veidošanā un attīstībā. Efektīva un kvalitatīva tiesu sistēmas darbība, īpaši komercstrīdu risināšanā, tiesībsargājošo un izmeklēšanas iestāžu kompetence ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā ir būtiski aspekti, kas ietekmē komercdarbības vidi. Projekts “Justīcija attīstībai” ir vērsts uz Latvijas komercdarbības vides uzlabošanu, nodrošinot vērienīgus kvalifikācijas pilnveides pasākumus ne tikai tiesu sistēmā strādājošajiem, bet arī tiesībsargājošo un izmeklēšanas iestāžu darbiniekiem.
 
Projektu “Justīcija attīstībai” īsteno Tiesu administrācija ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu. Tieslietu ministrija ir atbildīga par projektā plānoto rezultātu sasniegšanu.
 
2016.gada 6.jūnijā Tiesu administrācija noslēdza līgumu ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta “Justīcija attīstībai” aktivitāšu īstenošanas uzsākšanu. 2016.gada rudenī Tiesu administrācija uzsāks pirmo apmācību programmu īstenošanu.
 
Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. Plānojot projekta pasākumus, uzsvars tiek likts uz to profesionālo zināšanu pilnveidošanu, kas ir saistītas ar iekšējā tirgus atbilstošu, uz attīstību vērstu un tiesisko darbību.
 
Projekta mērķa grupa ir tiesu sistēmas darbinieki un tiesu sistēmai piederīgās personas – tiesneši, tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbinieki, kā arī politikas veidotāji, bet, plānojot un īstenojot starpdisciplinārās mācības, attiecīgos mācību semināros atbilstoši mācību saturam piesaista brīvo juridisko profesiju pārstāvjus, šķīrējtiesnešus, mediatorus, maksātnespējas administratorus un citus juridisko jomu profesionāļus.
 
Projekta sadarbības partneri ir Augstākā tiesa, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Iekšlietu ministrija un Prokuratūra.
 
Projekta pasākumi ir īstenojami līdz 2022.gada 31.decembrim un to kopējās izmaksas veido 11 028 343 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 9 374 092 euro un valsts budžeta finansējums – 1 654 251 euro.
 
Tik plaša mēroga apmācību, stažēšanās un labākās prakses apmaiņas aktivitātēm tiesnešiem, prokuroriem, izmeklētājiem, kā arī citu juridisko profesiju pārstāvjiem un vērienīgajiem sistēmas modernizācijas pasākumiem Latvijā ir bezprecedenta raksturs.
 
Plānotie pasākumi
 
1) Paredzēts, ka juridisko profesiju pārstāvji būs iesaistīti profesionālajās apmācībās, tostarp, piedāvājot pilnveidot zināšanas profesijā primāri nepieciešamo tiesību jomu aktualitātēs:
 
  • procesuālajos jautājumos, atbilstoši izvirzītajam projekta mērķim un nodrošinot sasaisti ar uzņēmējdarbības vidi, liekot uzsvaru uz noziedzīgo nodarījumu tautsaimniecībā izmeklēšanu;
  • starptautiskās sadarbības jautājumos,
  • Eiropas Savienības tiesību un cilvēktiesību jautājumos,
  • alternatīvo strīdu izšķiršanas veidu kontekstā,
  • tiesu ekspertīžu un citās jomās.
 
Tāpat ir plānotas svešvalodu un citu vispārējo prasmju mācības.
 
Aktīvi apmācību procesu plānots uzsākt 2017. gada sākumā, taču atsevišķas mācības, piemēram, svešvalodu un vispārējo prasmju, tiks realizētas jau šogad.
 
Apmācību realizēšanā iecerēts piesaistīt arī vadošās Eiropas profesionālās apmācību iestādes, kā arī izvērtēt iespējas pārņemt labāko un Latvijas sistēmai atbilstošāko ārvalstu pieredzi. Kvalifikācijas celšanas procesā plaši plānots izmantot modernās tehnoloģijas, nodrošinot procesa efektivitāti, racionalitāti un pieejamību.
 
2)  Plaši tiks nodrošinātas iespējas stažēties un iegūt labāko praksi ārvalstīs.
3)  Plānota rokasgrāmatu, vadlīniju un judikatūras apkopojumu izstrāde.
4) Piesaistot ārvalstu ekspertus, kas darbojas starptautisko organizāciju ietvaros, ir iecerēts veikt Latvijas tieslietu sistēmas visaptverošo novērtējumu. Novērtējums ietvers neatkarīgu analīzi attiecībā uz Latvijas tiesu sistēmas darbību, kā arī rekomendācijas tās iespējamai pilnveidei un modernizācijai. Secinājumus izmantos kā bāzi ilgtermiņa politikas plānošanas dokumentu izstrādei un normatīvo aktu iespējamiem grozījumiem.
 
Projekts izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem[1] un Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānu 2015.-2020.gadam[2], lai īstenotu Eiropas Savienības struktūr­fondu un kohēzijas fondu 2014.-2020.gadam darbības programmas „Izaugsme un Nodarbinātība” 3.4.1. specifisko atbalsta mērķi „Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai”.
 
 

[1] 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.704 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” īstenošanas noteikumi”
[2] 2015.gada 9.marta Ministru kabineta rīkojums Nr. 115 „Par tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānu 2015.-2020.gadam”
Projekts "Atrodi tiesu ekspertu"
 
Valsts tiesu ekspertīžu birojs sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas tiesu ekspertīžu iestādēm ir īstenojis Eiropas Savienības atbalstītu projektu “Atrodi tiesu ekspertu”. Projekta mērķis - izstrādāt vienotu Baltijas valstu tiesu ekspertu reģistru, kurā vienkopus būs atrodama informācija par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertiem, tiesu ekspertīžu iestādēm un tiesu ekspertīžu veidiem. Projekta gaitā tika izstrādāta arī vienota tiesu ekspertīžu veidu klasifikācija, kā arī sagatavota informācija par tiesu ekspertīzes jomu, kas tika iekļauta Eiropas e-tiesiskuma portālā ejustice.europa.eu.
 
Projekts rada nepieciešamos priekšnosacījumus tiesu ekspertīzes pakalpojumu netraucētai pieejamībai visu Baltijas valstu teritorijā, tādējādi stiprinot tiesiskumu, tiesu ekspertīzes objektivitāti un veicinot taisnu tiesu.
 
Projekts “Atrodi tiesu ekspertu” (JUST/2014/JACC/AG/E-JU/6963) tika līdzfinansēts no Eiropas Savienības Tiesiskuma programmas līdzekļiem. Projekta ilgums ir 2 gadi.
 
Notikumi:
 
 
 
 
 
 
Līdzfinansē Eiropas Savienības
Tiesiskuma programma
 
Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts „Labas prakses vadlīnijas un apmācība kā efektīvs līdzeklis noziegumu novēršanā un cīņā pret tiem” (Best practice guidances and training as effective measure for prevention and fight against crime), Home/2011/ISEC/AG/4000002548
 
2013.gada oktobrī noslēgts Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts „Labas prakses vadlīnijas un apmācība kā efektīvs līdzeklis noziegumu novēršanā un cīņā pret tiem” (Best practice guidances and training as effective measure for prevention and fight against crime), Home/2011/ISEC/AG/4000002548, kura laikā ar VTEB tiesu eksperta M.Smilgas līdzdalību tika izstrādātas rekomendācijas videonovērošanas sistēmu uzstādīšanai.
 
Projekts tika uzsākts 2012.gada decembrī. Valsts tiesu ekspertīžu birojs tajā piedalījās kā partnerorganizācija kopā ar Latvijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi, Igaunijas tiesu ekspertīžu institūtu un Lietuvas Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centru, kas nodrošināja projekta organizatorisko vadību.
 
Projekta mērķis bija sekmēt pieredzes, zināšanu un informācijas apmaiņu IT ekspertīžu jomā starp trim Baltijas valstīm, lai sagatavotu labas prakses vadlīnijas ekonomisko ekspertīžu jomā, minimālās prasības augstas kvalitātes videonovērošanai un digitālo attēlu ekspertīzei, kā arī apmācītu IT izpētes ekspertus speciālo izpētes programmu pielietošanā.
 
Projekta gaitā VTEB tiesu eksperts M.Smilga pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Zviedrijas un Lielbritānijas tiesu ekspertīžu iestādes. Tāpat VTEB IT ekspertiem bija iespēja mācīties kursos par jaunākajām datorprogrammu izpētes versijām (ENCASE advanced). Ar iegūtajām zināšanām M.Smilga 2013. gada oktobrī VTEB organizētā seminārā iepazīstināja arī Latvijas tiesībsargājošo iestāžu un prokuratūras darbiniekus.
 
IT ekspertīzes ar katru gadu kļūst aizvien sarežģītākas, tāpat paplašinās to noziegumu spektrs, kuru atklāšanā jāveic IT ekspertīzes. Līdz ar to aktuāls kļūst jautājums par vienotu pieeju, izpētes metožu harmonizāciju, kā arī ekspertu apmācību.
 
Projekta laikā izstrādātās rekomendācijas videonovērošanas sistēmu uzstādīšanai (angļu valodā) lūdzam skatīt šeit.
Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā
 
Norvēģijas Ārlietu ministrija ir apstiprinājusi Valsts tiesu ekspertīžu biroja iesniegto projektu „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā”. Projekts tika iesniegts Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālo projektu iesniegumu konkursam.
 
Projektu paredzēts uzsākt 2008.gada jūnijā un tā plānotais ieviešanas ilgums – 18 mēneši.
 
Projektu veido divi savstarpēji saistīti apakšprojekti:
 
1. Valsts tiesu ekspertīžu biroja plānošanas un lēmumu pieņemšanas sistēmas uzlabošana, turpinot Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un uzlabošanu,
2. Valsts tiesu ekspertīžu biroja institucionālās kapacitātes stiprināšana, iegādājoties jaunas iekārtas un ieviešot metodes dažādu vielu mikrodaudzumu noteikšanai, analīzei un identifikācijai.

Projekta laikā paredzēts iegādāties skenējošu elektronu mikroskopu ar enerģijas dispersīvu rentgenspektrometru, septiņus stereomikroskopus un polarizācijas mikroskopu. Tāpat paredzēts nodrošināt ar tehniskām iekārtām un apmācīt ekspertus organisko savienojumu un to mikrodaudzumu izpētē tiesu ekspertīzē, t.sk. ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumos. Projekta laikā plānots nodrošināt latentu pirkstu pēdu vizualizēšanu ar speciālām tiesu ekspertīzes pētīšanas iekārtām: ciānakrilāta skapi; ninhidrīna kameru, iekārtu metāla uzputeksnēšanai vakuumā un digitālu attēlu analīzes sistēmu, kas ļauj uzlabot pirkstu pēdu kvalitāti.
 
Projekta realizācija dos iespēju Valsts tiesu ekspertīžu birojā veikt kompleksu lietisko pierādījumu mikrodaudzumu izpēti ar metodēm, kas nav objektu iznīcinošas, un nodrošina iespējas to atkārtoti izpētīt (skenējošais elektronu mikroskops, mikroskopija), kā arī veikt vielu sarežģītu maisījumu (piemēram, naftas produktu, šāviena produktu un to pēdu) analīzi (hromatogrāfija, massspektroskopija).
 
Projekta realizēšanas rezultātā – apmācot biroja speciālistus, t.sk. kvalitātes un iekšējā audita speciālistus, paaugstināsies Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitāte un tiks nodrošināta iespēja veikt jaunas tiesu ekspertīzes, bet divas ekspertīžu jomas tiks sagatavotas akreditācijai.
Atbalsts Gruzijas tieslietu sistēmas attīstībai starptautisko tiesību jomā – starptautisku tiesību normu piemērošana un pārstāvība starptautiskos forumos, un atbalsts tiesu ekspertīzes attīstībai (Noslēdzies).
 
2007.gadā Valsts tiesu ekspertīžu birojs piedalījās Tieslietu ministrijas vadītajā projektā „Atbalsts Gruzijas tieslietu sistēmas attīstībai starptautisko tiesību jomā – starptautisku tiesību normu piemērošana un pārstāvība starptautiskos forumos, un atbalsts tiesu ekspertīzes attīstībai”.
 
Projekta laikā 2007.gada jūnijā pieci Gruzijas Nacionālā tiesu ekspertīžu biroja speciālisti viesojās Valsts tiesu ekspertīžu birojā, savukārt oktobrī notika divu biroja pārstāvju vizīte Gruzijā.
 
Projekta aktivitātes tika realizētas semināros „Par nacionālo tiesu ekspertīžu birojos pielietojamām metodēm un darba kvalitātes paaugstināšanu atbilstoši starptautiskiem standartiem”. Balstoties uz tajos gūtām atziņām, 2007.gada oktobrī tika izstrādātas rekomendācijas ar nosaukumu “Recommendations on Best Solutions for Georgia Regarding Harmonization of National Legislation with European Union Law and Opportunities to Raise Work Quality of the National Forensic Expertise Bureau”.
Norvēģijas finanšu instruments
 
Pilnībā apstiprināti projekti pirmā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu perioda ietvaros.
 
Noslēdzoties pirmajam Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta periodam, pilnībā apstiprināti visi projekti par kopējo summu 50,5 miljonu eiro jeb 35,5 miljonu latu apmērā. Lasīt vairāk...
 
Valsts tiesu ekspertīžu birojā parakstīts savstarpējās saprašanās memorands starp Latvijas Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Norvēģijas tiesu ekspertīžu departamentu
 
Valsts tiesu ekspertīžu birojā (turpmāk – VTEB) šā gada 27.martā tika parakstīts savstarpējās saprašanās memorands starp Latvijas Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Norvēģijas tiesu ekspertīžu departamentu.
 
Memorands izstrādāts Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētajā projekta „VTEB kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” („Strengthening the Judiciary in Latvia by Improving Capacity of the State Forensic Science Bureau of Latvia in Order to Comply with Best Practice and International Quality Standards”) ietvaros. Memorands nosaka informācijas un pieredzes apmaiņas kārtību starp abām ekspertīžu iestādēm projekta laikā, kā arī sadarbības turpināšanu pēc divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta beigām.
 
Memoranda parakstīšanas pasākumā piedalījās tieslietu ministrs Mareks Segliņš, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis, Norvēģijas Karalistes vēstniecības ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Nils Olavs Stava, Norvēģijas Karalistes Nacionālās kriminālistikās izpētes dienesta Tiesu ekspertīzes departamenta vadītāja vietnieks Torgers Rudruds un tā paša departamenta kvalitātes sistēmas vadītājs Terje Kjeldsens, VTEB vadītāja Maira Čentoricka, VTEB vadītāja vietnieks Gatis Bebris, projekta vadītājs Mārcis Ešmits un projekta vadītāja asistente Liene Siliņa.
 


VTEB vadītāja Maira Čentoricka un Norvēģijas Karalistes Nacionālās kriminālistikās izpētes dienesta Tiesu ekspertīzes departamenta vadītāja vietnieks Torgers Rudruds (no labās puses) paraksta saprašanās memorandu. Pasākumā piedalās tieslietu ministrs Mareks Segliņš (no kreisās puses).
 
Memoranda parakstīšana notika vienlaikus ar projekta ietvaros iepirkto iekārtu saņemšanu un uzstādīšanu. Projekta realizācijas laikā iegādātas iekārtas ekspertīžu veikšanai: skenējošais elektronu mikroskops, iekārtas pirkstu pēdu vizualizēšanai, kā arī citas iekārtas, kas nodrošina iespēju veikt ekspertīzes augstākā līmenī kā līdz šim. Šāda veida iekārtas Latvijā tiesu ekspertu rīcībā ir pirmo reizi.
 
„Norvēģijas valdības vārdā es apsveicu Latvijas Valsts tiesu ekspertīžu biroju ar šī profesionālā projekta ieviešanu”, teica Norvēģijas vēstnieks Olavs Stava. „Dziļu iespaidu uz mani ir atstājušas VTEB nesen renovētās telpas, kā arī iegādātās iekārtas. Es zinu, ka tās tiks efektīvi izmantotas ekspertīžu materiālu izpētē”.
 
„Memoranda rezultātā Norvēģijas eksperti tagad var uzsākt darbu pie specifiskiem savstarpējās sadarbības projektiem. Pirmās ekspertu pieredzes apmaiņas vizītes plānojam jau šajā pavasarī”, uzskata Torgers Rudruds. Tam piekrīt Maira Čentoricka, uzsverot, ka „ir svarīgi uzsākt sadarbību tā, lai Latvija un Norvēģija no tās iegūtu pēc iespējas lielāku efektu vistuvākajā laikā”.
 
Projekts tika uzsākts pagājušā gada jūlijā un to paredzēts pabeigt šā gada novembrī. Tā mērķis ir nodrošināt tiesībaizsardzības iestādes, t.i., policiju, muitu, robežsardzi, prokuratūru, tiesas ar zinātniski pamatotiem, objektīviem, kvalitatīviem tiesu ekspertīžu rezultātiem, vienlaicīgi paaugstinot tiesu darba efektivitāti un tehniskās iespējas.
 


VTEB eksperte Guna Graudiņa iepazīstina ar iekārtas DCS 4, kura iegādāta par projekta līdzekļiem, iespējām pirkstu pēdu fotografēšanā un attēla uzlabošanā
 
Valsts tiesu ekspertīžu birojs sācis Norvēģijas un Latvijas valdības finansēta projekta īstenošanu
 
Šī gada 1.jūlijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Latvijas Republikas Tieslietu ministrija un Valsts tiesu ekspertīžu birojs (turpmāk – VTEB) parakstīja līgumu par individuālā projekta „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” īstenošanu.

Projekta laikā ir plānots palielināt VTEB administratīvo un institucionālo kapacitāti, turpinot ieviest kvalitātes vadības sistēmu un nodrošinot ekspertīžu izpētes procesu ar mūsdienīgas tehnoloģijas pētnieciskām iekārtām.

Projekta pirmajā daļā paredzēts uzlabot VTEB plānošanas un lēmumu pieņemšanas sistēmu. Paredzēti dažādi apmācības un kvalifikācijas celšanas kursi, piemēram, kvalitātes vadības sistēmas speciālistu un iekšējo auditoru apmācība. Tāpat turpināsies darbs pie kvalitātes vadības procesu izstrādes un uzlabošanas. Projekta otrajā - institucionālas kapacitātes paaugstināšanas daļā - paredzēts iegādāties jaunas iekārtas, lai nodrošinātu dažādu vielu, materiālu un to izstrādājumu mikrodaudzuma noteikšanu, analīzi un identifikāciju.
 
Projekta kopējā summa ir 730 975 eiro. 85 % no projekta kopsummas ir Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējums, bet 15 % nepieciešamo līdzekļu ir no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekts tiek īstenots jau kopš līguma parakstīšanas brīža un ilgs pusotru gadu.
Informācija par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumentu prioritātes „Tieslietas” individuālo projektu LV0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā”
 
2010. gada 31.jūlijā Valsts tiesu ekspertīžu birojā (turpmāk – VTEB) sekmīgi pabeigta Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālā projekta LV0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” („Strengthening the Judiciary in Latvia by Improving Capacity of the State Forensic Science Bureau of Latvia in Order to Comply with Best Practice and International Quality Standards”) ieviešana.
 
Projekts uzsākts 2008.gada1.jūlijā ar budžetu 730 975 eiro apmērā. 85 % no projekta kopsummas bija Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējums, bet 15 % sedza no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Apgūti 98 % no plānotajiem budžeta līdzekļiem, t.i. 503 457 lati jeb 716 355 eiro. Plānotais budžets nav apgūts pilnībā, jo krīzes apstākļos LR Ministru kabinets 2009.gadā nepiešķīra 10 275 latu jeb 14 620 eiro no nepieciešamā priekšfinansējuma.
 
Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt tiesībaizsardzības iestādes (policija, muita, robežsardze, prokuratūra, tiesas) ar zinātniski pamatotiem, objektīviem, kvalitatīviem tiesu ekspertīzes rezultātiem. VTEB darbinieki projekta izpildi un iegūtos rezultātus vērtē kā sekmīgus. Izpildīti visi plānotie indikatīvie rādītāji: iegādātas 18 jaunas iekārtas tiesu ekspertīžu pētījumu veikšanai (t.sk. stereomikroskopi, polarizācijas mikroskops, skenējošais elektronu mikroskops, gāzu hromatogrāfijas sistēma organisko savienojumu un to mikrodaudzumu analīzei, t.sk. ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumos, iekārtas latentu pirkstu pēdu izpētei), apgūtas 3 jaunas izpētes metodes un sagatavoti šo metožu apraksti, kā arī 5 jaunu kvalitātes sistēmas procedūru apraksti, sagatavots un iespiests mācību metodisks līdzeklis „Šāviena pēdas un to izpēte ar skenējošo elektronu mikroskopu” (tirāža 1000 eksemplāri), noorganizēts starplaboratoriju tests par šāviena pēdu analīzi ar Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertīžu iestādēm. Ar projekta atbalstu VTEB eksperti piedalījušies prasmes pārbaudēs 9 ekspertīžu jomās - šo pārbaužu rezultāti apliecina ekspertu kompetenci, kā arī identificē pilnveidojamās darbības jomas.
 
Projekta ietvaros veiktās aktivitātes ir ļāvušas ievērojami paplašināt kontaktus ar Eiropas valstu tiesu ekspertīžu laboratoriju ekspertiem. 2009.gada martā noslēgts savstarpējās sadarbības memorands ar Norvēģijas Nacionālā kriminālistiskās izpētes dienesta Tiesu ekspertīžu departamentu. VTEB eksperti savu kvalifikāciju ir cēluši, gan piedaloties dažādās starptautiskās sanāksmēs un semināros, gan pieredzes apmaiņas vizītēs Zviedrijā, Somijā, Čehijā, Beļģijā, Vācijā, Itālijā, Nīderlandē, Polijā, Lietuvā, Igaunijā. Savukārt Latvijā ir viesojušies Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Nīderlandes, Lietuvas un Igaunijas speciālisti. Trijās no šīm vizītēm ārvalstu eksperti veica auditus – reljefo numura zīmju, viegli uzliesmojošu vielu un dokumentu ekspertīžu jomās, ar mērķi izvērtēt šo jomu gatavību akreditācijai. Jāatzīmē, ka arī VTEB darbinieki ir bijuši aktīvi starptautisku pasākumu organizētāji – 2009.gadā noorganizēti starptautiski semināri/apmācības rokrakstu ekspertiem par rezultātu interpretāciju un varbūtējiem secinājumu veidiem rokrakstu ekspertīzē, seminārs par maksājuma karšu izpēti dokumentu ekspertiem un kvalifikācijas kursi Baltijas un Ziemeļvalstu tiesu ekspertiem par papillārlīniju pēdu digitālā attēla iegūšanu un iegūtā attēla kvalitātes uzlabošanu. Minēto pasākumu dalībnieki ir devuši augstu to novērtējumu.
 
 2009.gada novembrī/decembrī sagatavoti un novadīti 5 semināri policijas, prokuratūras un tiesu darbiniekiem “Jaunākās iespējas tiesu ekspertīzē”, kuros kopumā piedalījās 122 tiesībsargājošo iestāžu darbinieki.
 
Projekta ieviešanas rezultātā ir palielināta VTEB administratīvā un institucionālā kapacitāte, turpināts pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu un ekspertīžu izpētes process nodrošināts ar mūsdienīgas tehnoloģijas pētnieciskām iekārtām.